VISIE

Succesvolle kinderen

Als school bieden we uiteraard een doordacht en rijk gamma van leerstof aan. Deze basis leerstof is van groot belang voor de verdere schoolloopbaan van het kind. Het eindniveau dat elke leerling, overeenkomstig zijn mogelijkheden, op het einde van de basisschool haalt, is uiteraard belangrijk en moet zo hoog mogelijk liggen. Het proces dat elke leerling doormaakt om dit eindniveau te behalen is echter minstens van even groot belang. Binnen dit proces hechten we heel veel waarde aan het verwerven van vaardigheden. Kennis op zich is ten slotte niet voldoende om zich te handhaven binnen de maatschappij. We stimuleren kinderen om kennis te overstijgen.
Kinderen die in een toestand van welbevinden verkeren, voelen zich ‘goed in hun vel’. Ze durven zich zelf zijn en zijn weerbaar. Welbevinden is een parameter om te komen tot leren en ontwikkelen. Een andere parameter is de betrokkenheid van kinderen. ‘Betrokkenheid’ verwijst naar het plezier beleven aan exploreren, het voluit gaan, gemotiveerd zijn, naar ‘opgeslorpt zijn’, naar een intens bezig zijn aan de grens van het eigen kunnen.
Van in de eerste kleuterklas tot in het zesde leerjaar worden deze twee parameters nauwlettend opgevolgd door de leerkrachten en ander opvoedend personeel. Problemen worden aangepakt opdat kinderen optimale kansen verkrijgen om te komen tot zinvol leven en leren.

Ten slotte gaan we er als school van uit dat een positief welbevinden en hoge betrokkenheid leiden tot het optimaal verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes. We zijn er trots op te kunnen stellen dat de kinderen van onze school sociaal vaardig zijn. Door de verschillende aangewende didactische organisatievormen leren kinderen samen werken en leven, problemen oplossen, verschillen positief aanwenden en discriminatie tegen te gaan. We willen dat ze de school verlaten met een positief zelfbeeld en een ruime blik op de wereld.

De school wenst door het creëren van kansen tot het verwerven van vaardigheden en door het nauwlettend toezien op een positief welbevinden en betrokkenheid, te komen tot succesvolle kinderen. Dit zijn kinderen met een rugzak vol bagage die de wereld tegemoet durven gaan!